Procediments Judicials i Arbitrals

Procediments Judicials i Arbitrals : Defensa en las controvèrsies en procediments contenciosos tant davant els Tribunals ordinaris com davant el Tribunal Arbitral.

Entre els serveis que els oferim es troben els següents:

  • Mediació en conflictes
  • Assistència lletrada en procediments judicials de l’ordre civil i mercantil
  • Defensa dels interessos dels nostres clients en procediments judicials davant les jurisdiccions del Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem, Tribunals Superiors de Justícia, Audiències i Jutjats.
  • Responsabilitat civil extracontractual: accidents de circulació, producte defectuós, etc.
  • Assessorament en reclamacions derivades de relacions contractuals.
  • Reconeixement i execució de sentències estrangeres.
  • Procediments de competència deslleial.
  • Infraccions de propietat industrial i intel·lectual.
  • Vulneració dels drets d’honor, intimitat i pròpia imatge.